ETF

ETF står för Exchange Traded Fund, eller på svenska börshandlad fond.

Genom att köpa en s.k. ETF kan man få tillgång till en hel marknad, bransch, land eller region.

Då den handlas på en börs prissätts den konstant på samma sätt som vanliga aktier, till skillnad från en vanlig fond som normalt enbart handlas en gång per dag.

ETF:er har blivit populära då de är flexibla och kostnadseffektiva.

Den första ETF:en hette SPDR (Standard and Poors Depository Reciept) och lanserades i USA 1993.  I europa introducerades de 2001 och det finns över 3000 ETF:er globalt.

En ETF följer utvecklingen av en underliggande tillgång som ett index. Det kan naturligtvis ge en bättre riskspridning än enskilda aktier och man kan också få tillgång till t.ex. råvaror som man annars skulle ha svårt att få tillgång till. Man kan även spekulera i både upp och nedgång och man kan påverka utevecklingen genom hävstång.

Utöver courtage betalar man en förvaltningsavgift till fondbolaget som tillhandahåller produkten, men förvaltningsavgiften är ofta lägre än många fonders förvaltningsavgifter. Om ETF:en innehar värdepapper i utländska värdepapper måste man också ta hänsyn till valutarisken.

Man kan spara en del på att jämföra avgiften för olika ETF:er med samma underliggande marknad.

Det finns olika situationer där det kan vara en bra strategi att använda etf:er

Strategi nummer 1. Du tror långsiktigt på ett område eller sektor, t.ex. teknologi  men vill inte ta för hög risk genom att köpa enskilda bolag i branschen. Med snabba teknologiskiften är det ytterst svårt och riskabelt att försöka fånga enskilda vinnare. Du kan då köpa en industrispecifik teknologi-ETF för enkel riskspridning

Exempel på områden man kan investera i är robotisering  eller cybersäkerhet.
ETF:n RoboGlobal (symbolen ROBO i USA) ger exponering mot robotisering. ETF:erna PureFunds Cyber Security (HACK) eller First Trust Cybersecurity (CIBR) som också är noterade i USA ger exponering mot företag inom cyber­säkerhet.

Strategi nummer 2. Du vill diversifiera risken i portföljen genom att addera nya marknader. Börshandlade fonder kan vara ett perfekt diversifieringsverktyg eftersom de tillhandahåller en annorlunda risk­exponering. Svenska investerare tenderar som bekant att enbart äga svenska börsbolag och Sverigefonder.


ossoff pilling laryngoscope ばいあぐら ジェネリック 通販 大阪 holistic heartburn remedies
spider veins remedies シアリス ジェネリック 20 通販 drug test detox

Man kan då exempelvis få exponering mot bolag i exempelvis Australien genom iShares MSCI Australia (EWA) eller Brasilien genom iShares MSCI Brazil (EWZ). Även om den globala ekonomin blir alltmer sammanflätad och att korrelationen mellan olika marknader successivt konvergerar, kan det vara sunt ur ett riskperspektiv att sprida marknadsrisken.

Strategi nummer 3. Du tror börsen ska ned och vill därmed ha portföljskydd mot förväntade nedgångar. Här kan du använda dig av de klassiska björnprodukterna som XACT Bear med eller utan hävstång. Att tajma marknaden, speciellt på nedsidan, är dock svårt så du bör vara mycket säker på din marknadstro för att det ska vara lönt att försöka.

Strategi nummer 4. Du tror på börsnedgångar men vågar inte spekulera i björnprodukter. Ett annat sätt att skydda portföljen mot nedgångar med hjälp av börshandlade fonder är att köpa traditionella säkra placeringar som ädelmetallerna guld, silver eller statsobligationer.

Du kan exempelvis få exponering mot guldpriset genom att köpa
ETF:n SPDR Gold Shares (GLD) eller mot silverpriset genom att köpa iShares Silver (SLV). En annan traditionell trygg hamn är obligationsmarknaden och det finns ETF:er även för detta.

Strategi nummer 5. Tror du på uppgång på aktiemarknaden kan XACT Bull vara ett bra komplement om du i stället vill öka på din exponering mot aktiemarknaden men inte köpa enskilda aktier. Möjligheten till hävstång finns även här.

Strategi nummer 6. Att satsa på aktier med hög utdelning är en vanlig strategi och här finns  XACTHDIV, XACT Högutdelare,  en relativt nyöppnad ETF med tillgång till en korg av utdelande nordiska bolag som genom året uppvisat låg volatilitet i aktien och generellt rört sig nära index (betavärde runt 1). Strategin är en så kallad smart beta strategi och har historiskt genererat en högre avkastning jämfört med ett traditionellt marknadsviktat nordiskt index.

Strategi nummer 8.  Vill du som investerare spekulera i låg volatilitet på aktiemarknaden kan du köpa en ETF med en inverterad exponering mot volatilitetsindex (VIX), alltså där du tjänar pengar när rörelserna är små.
Volatiliteten (hur kraftigt börsen svänger) speglar riskaptiten på marknaden där en låg siffra indikerar hög riskaptit och vice versa. I goda börstider tenderar rörelserna på börsen att vara betydligt mindre än i tider av oro.

Håll koll på blankarna

Att blanka innebär att man säljer en aktie eller vara som man inte äger.

Den 1 november 2012 införs nya regler för blankning av aktier i Europa och alla länder inom EU får en gemensam lag för blankning. Den som gör en större blankningsaffär i Sverige kommer då att vara tvungen att anmäla den till Finansinspektionen. Om affären är så stor att blankningens värde utgör mer än 0,5 procent av hela företagets värde kommer affären dessutom publiceras på myndighetens hemsida.

Till en början kommer informationen att finnas tillgänglig via en sökbar fil som publiceras på Finansinspektionens hemsida.  Det innebär att det går att följa och ta rygg på stora blankare som man tror fattar rätt beslut på samma sätt som det går att följa insiders köp av aktier.

Köpa båt

Prisutvecklingen på båtar under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet har varit stabil. Ofta kunde man få igen pengarna för en båt när man sålde den, ibland med ränta. Även begagnade båtar har haft ett ganska konstant värde.

Som alltid gäller det naturligtvis att man är insatt i marknaden och veta lite om det man köper.

Den ekonomiska nedgången efter 2008 har dock pressat priserna då ett stort antal båtar kommit ut på marknaden. Fundera över vilken båt du vill köpa och sök på olika privatannonsmarknader.  På webbsidan sokbat.se finns också prisstatistik för genomförda affärer.

Ett annat alternativ är att importera från andra länder i Europa. Sök t.ex. på boatshop24.com Priserna är ofta lägre men för båtar byggda och importerade efter 1998 krävs CE-märkning för att de ska få användas eller säljas. Titta efter CE märkning (CIN-kod) på akterspegeln på skrovets styrbordssida.

När du har hittat något du vill ha, anlita en besiktningsman som du hittar på batbesiktningsmannen.org för att inte drabbas av några tråkiga överaskningar. Det ger också ett kvitto på båtens kondition.

För att göra ett bra köp kan man naturligtvis också utnyttja årstiderna och köpa när efterfrågan är liten eller om en säljare behöver pengar snabbt. Då finns det ofta en bra prutmån.

 

 

Investera i konst

Historiskt sett har investeringar i konst inte varit bättre än investeringar i aktier. Men det finns naturligtvis exempel på investeringar i konstverk som varit riktiga klipp. Men konstmarknaden är extremt informationsdriven och kräver insiderkunskaper och en känsla för trender för att ha störst chans att bli lönsam.
Oftast återspeglas konjunkturcykler i den allmänna ekonomin även på konstmarknaden. I början på 1990-talet föll priserna i allmänhet kraftigt, på många verk med 40% eller mer. Det skulle dröja till mitten av 2000-talet innan priserna återhämtade sig.  Under början 2000-talet ha dock konstmarknaden haft en boom.  Framförallt ökade försäljningen av samtidskonst och contemporary art och omsättningen beräknas till 50 miljarder dollar årligen.

Det som hänt är att marknaden blivit global. Det kinesiska konstintresset har exploderat och dess andel ökade från 5 procent av världsmarknaden 2006 till 23 procent 2010.

En nackdel är att transaktionskostnaderna är höga. Att sälja ett verk kostar 5-20% av försäljningsvärdet.  Det ger inte heller något kassaflöde utan snarare löpande kostnader som försäkringskostnader och möjligen också lagringskostnader. Fördelen är naturligtvis att man kan njuta av konstens skönhet och att vissa konstverk också kan ge status och socialt erkännande.

Marknadsplats för företagsobligationer på räntetorget

Småbolagslistan aktietorget har startat en ny marknadsplats för företagsobligationer, riktad till privatpersoner.

 Produkten ger spararen högre ränta än ett traditionellt sparkonto och risken är lägre än att investera i t.ex. aktier.
För bolagen är detta ett sätt att finansiera sig utanför bankerna och utan att ge ut nya aktier.

 Tekniken och regelverket för marknadsplatsen finns på plats och flera bolag är på väg att notera sig på räntetorget.

Anledningen till att marknaden för företagsobligationer varit begränsad för privatpersoner är att  minsta handelspost legat på kring 1 miljon kronor. Räntetorget vänder sig till mindre investerare och bolag. Tanken är att obligationerna ska handlas i mindre poster, preliminärt om 10.000 kronor.

Bolag som vill finansiera sig med obligationer behöver inte heller låna upp så stora belopp. Lägsta gränsen blir preliminärt 1 miljon kronor.

Räntetorget är öppet för alla bolag. Men det krävs att man följer noteringsavtalet som  liknar kraven för notering på Aktietorget. Bolagen får betala samma månadsavgift som för en notering på Aktietorget, 12.500 kronor plus moms. Spararna får å andra sidan betala samma courtage som vid en vanlig aktieaffär på marknadsplatsen.

Peter Gönczi, VD för räntetorget poängterar att kommande ändringarna i värdepapperslagstiftningen (MiFID II) kommer i praktiken innebära att även ränteinstrument måste handlas på en marknadsplats.

De bolag som ger ut obligationerna ska i princip informera marknaden på samma sätt som bolag vars aktier är noterade för att långivare ska kunnna följa företagets utveckling och bedöma riskerna. Obligationerna kommer värderas av ett oberoende ratingföretag.

På samma sätt som en marknadsplats för aktier fungerar Räntetorget som en andrahandsmarknad där obligationsägarna kan sälja sina innehav under obligationens löptid.

En annan fördel är att rent formellt kan man ha dessa produkter i ett investeringssparkonto vilket ger lägre skatt på räntan jämfört med 30 procent som man annars har som privatperson.

Spara i företagslån genom företagsobligationsfonder eller räntefonder

Marknaden för företagsobligationer växer i takt med att bankerna får allt strängare krav på högre kapitaltäckningskrav. Företagsobligationer är skuldbrev som ges ut av företag i behov av att låna pengar. I lågkonjunktur är räntan på företagsobligationer som högst då risken för konkurs är som störst och om man är lite riskvillig kan man få en avkastning på ca 10% per år.

För att minska risken kan man blanda företagsobligationer med skuldbrev utgivna av staten eller bostadsinstitut. Om man dessutom vill undvika valutarisker ska man se till att välja en fond som enbart handlas i svenska kronor.

Ju längre löptid skuldebreven har, desto mer riskabla är de. När ränteläget är lågt är korta löptider att föredra då de påverkas mindre av stigande räntor. Stigande marknadsränta sänker värdet på obligationerna, vars avkastningsränta blir mindre värd.

Man brukar mäta den riskjusterade avkastningen med den s.k. sharpkvoten. Sharpkvoten räknas ut som avkastningen utöver den riskfria räntan dividerad med risken mätt i standardavikelse.  En hög avkastning till låg risk innebär således en hög sharpkvot.

Exempel på räntefonder med låg risk är AMF räntefond kort, SPP peningmarknadfond eller Lannebo Likviditet.

Exempel på räntefonder med högre risk och högre potentiell avkastning är Evli European high yield, Baring High Yield Bond A eller Invesco Euro Corporate Bond A

Vill man som privatperson investera i företagsobligationer för enskilda företag kan man investera i räntebevis.

Räntebevis ger privatpersoner tillgång till företagsobligationsmarknaden

Som privatperson är det i princip omöjligt att köpa företagsobligationer. Däremot kan man få en del av kakan av kreditmarknaden för företag genom obligationsfonder. Men genom s.k. räntebevis som t.ex. Nordea ger ut går det att uppnå samma effekt som att en obligation i ett enskilt företag.

Räntebevisen är noterade på börsen och handlas i poster om 10.000 kronor.
Förutom kreditrisken i det företag du väljer får du även en kreditrisk i banken som ger ut bevisen.
Räntebeviset ger en ränteutbetalning en gång varje kvartal. Räntan för räntebevisen är 3-månaders Stibor plus ett fast tillägg som är kopplat till respektive bevis.
Ju högre risk det anses finnas hos ett företag desto högre tillägg.
Löptiden är normalt fem år.

I april 2012 fanns räntebevis för sex olika bolag varav Stena hade högst ränta, 7,8 procent.
Med ett räntebevis vet man alltså vilket företag man lånar ut till, men nackdelen jämfört med en företagsobligationsfond är att riskspridningen blir mindre.

Räntebevisen kan vara ett intressant val för den som vill exponera sig mot enskilda bolag men undvika att köpa aktier och vill ha högre avkastning än på sparkontot.
Så länge det underliggande företaget inte går i konkurs får man tillbaka pengarna med ränta.
Räntan kunden får beräknas efter Stibor, den ränta som bankerna får betala när de lånar av varandra, plus ett räntetillägg för den risk man tar. T.ex. rederiet Stena Line  hade i april 2012 ett räntetillägg på 5,45 procentenheter, skogsbolaget Stora Enso  ett tillägg på 3,6 procentenheter och finska mobiltillverkaren Nokia gav 3,35 procent plus Stibor.

Investera i jordartsmetaller

De första jordartsmetallerna upptäcktes i Ytterby i Sverige år 1794. Därför har många av dessa fått namn uppkallade efter Ytterby såsom yttrium, terbium, erbium and ytterbium. Ytterby blev och är därmed ett världsnamn i geologiska kretsar.

Jordartsmetallerna är 17 till antalet dessa metaller levde i runt tvåhundra år ett ganska undanskymt liv i skuggan av sina berömda kusiner basmetallerna och ädelmetallerna. Men 1987 belönades de två forskarna Georg Bednorz och Alexander Müller, som upptäckte att ett keramiskt material där yttrium ingick kunde ge supraledande egenskaper, med Nobelpriset i fysik.

Under 1990-talet vaknade intresset för jordartsmetaller och i början av 2000-talet sköt priserna i höjden, med en rusning 2009-2010 bl.a. för att kina införde exportkvoter. De upptrissade priserna var dock överdrivna och under 2011 skönk priserna kraftigt.

Anledningen är att de har unika egenskaper och är oumbärliga i många produkter. Med jordartsmetaller kan man skapa starkare magnetism, hårdare legeringar och lägre motstånd i elektriska kretsar. Kina dominerar handeln med jordartsmetaller.

Med lägre priser lyckades de kinesiska gruvorna slå ut den internationella konkurrensen under 1990- och 00-talet. Kina kontrollerade 2011 i praktiken mer än 95 procent av utbudet. Omkring 2005, när den internationella konkurrensen var utslagen, ändrade Kina plötsligt taktik och började införa exportkvoter på jordartsmetallerna. Kvoterna ströps sedan med 35 procent från 2009 och med ytterligare 40 procent 2010.

Samtidigt skärptes miljökraven i Kina. Många mindre gruvor tvingades stänga och inga nya tilllåts öppna. Det uppstod brist på flera råvaror och priserna har många gånger fyrfaldigats eller mer. Priset på dysprosium, som används bland annat i styrstavar i kärnkraftverk och för datalagringsenheter, har till exempel stigit 20 gånger från 150 till 3000 dollar per kilo.

Kina har en medveten strategi att försöka utveckla sin egen industri från att producera råvaror till att i stället sälja förädlade produkter. De internationella företag som fick problem med försörjningen erbjöds bättre priser på färdiga komponenter från Kina. Ett annat alternativ för dem är att flytta verksamhet till Kina.

Det finns uppskattningsvis 200 projekt runt om på jorden där förhoppningsfulla entreprenörer försöker få igång gruvdrift. Det kanske mest kända är en startup i USA vid namn Molycorp.

Bolaget har köpt loss gruvan Mountain Pass Rare Earth Mine från Chevron. Gruvan var länge den dominerande producenten av jordartsmetaller. Högkonjukturen tycks ha varit under 1960-talet när efterfrågan var stor efter europium som användes till färg-tv-apparater. Gruvan stängdes 2002 sedan ett dräneringsrör läckt ut radioaktivt vatten i öknen vilket fick myndigheterna att kräva stängning.
I juli 2009 gjorde Molycorp  börsdebut på 14 cent per aktie. Första dagen föll kursen 14 procent. Men sedan gick det snabbt uppåt. Aktien ökade med som mest 370 gånger i värde.

Molycorps största konkurrent utanför Kina är det australiensiska företaget Lynas Corp som äger gruvan Mount Weld i Australien och även en fyndighet i Malawi i Östafrika.

När Molycorp kommer upp i produktion väntas de nå 20 000 ton per år och det kan kanske dubblas till 40 000 ton. Lynas i Australien beräknas nå 15 000 ton per år 2015. Även med dessa två företag i full produktion kommer Kina att ha handeln med sällsynta jordartsmetaller i ett stadigt grepp.

Kina kontrollerar en tredjedel av världens kända förekomster av sällsynta jordartsmetaller. USA har 13 procent och Australien, Grönland och Kanada har också stora reserver men för närvarande ingen produktion. 2009 var Indien den näst största producenten med en produktion på 2 700 ton, vilket kan jämföras med Kinas 120 000 ton.

De sällsynta jordartsmetallerna är inte så sällsynta. Och eftersom vi talar om så små absoluta tal räcker det med att en gruva kommer i gång så påverkar det hela världsmarknadspriset. Det stora problemet är faktiskt inte att hitta metallerna utan att finna en metod att kemiskt fälla ut dem. Det är inte många som har den kunskapen och det fordras omfattande laboratorieförsök vid alla nya gruvor.

Malmen bryts ner till sand som bearbetas med olika syror som svavel för att anrika fram de sällsynta jordartsmetallerna. Varje metall kan behöva sin egen process och vid varje fyndighet måste processen finjusteras. Även här har Kina en fördel då de har  två nationella laboratorier som enbart sysslar med forskning och utveckling kring detta. Den kinesiska organisationen Chinese Society of Rare Earth har 100 000 registrerade forskare. I Kinas industricenter för sällsynta jordartsmetaller i Baotou i Mongoliet finns i dag 50 västerländska företag verksamma.

Men oavsett om det tar tid att få fram kunskapen i väst så kommer det allt fler nya gruvor.

Den totala efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller uppgick år 2010 till 135 000 ton. Det totala värdet på detta uppgick till 8 miljarder USD. 2015 väntas produktionen uppgå till 215 000 ton.

Hittills har vi talat om jordartsmetallerna som en homogen grupp. Men det finns 17 metaller inom denna grupp och efterfrågan ser helt olika ut för dem.

Grovt sett delas de sällsynta jordartsmetallerna upp i två undergrupper: lätta och tunga. Det finns sex lätta jordartsmetaller, däribland lantan, cerium och praseodym. Dessa används alla för till exempel legeringar, katalysatorer, polering och glas.

Neodym och Samarium används för att göra neodymmagneter och samariumkoboltmagneter, de två starkaste permanentmagneter som finns. Neodymmagneter används till exempel i hårddiskar och andra tillämpningar där man behöver starka men små magneter, men större mängder neodym går åt om man vill göra permanentmagneter för elmotorer och generatorer. Små vindkraftverk behöver till exempel använda neodymmagneter i generatorn för att göra den effektiv i förhållande till sin vikt.
Efterfrågan är stor och det är framför allt här utbudet kommer att växa när Molycorp och Lynas kommer upp i full produktion. Enligt analytikerkåren väntas priserna då falla kraftigt från 2012 års nivåer.

Den andra stora huvudgruppen är de tio tunga jordartsmetallerna såsom yttrium, dysprosium, gadolinium, erbium och europium. Erbium är till exempel nödvändigt för att kunna bygga kostnadseffektiva förstärkare till fiberoptiska system som används i all tyngre data- och telekommunikation.
Terbium, europium och yttrium används till teveskärmar (tjockteve), lysrör och lågenergilampor. Utan dessa ämnen kan man helt enkelt inte tillverka lysrör och lågenergilampor. Liksom för lantan och neodym är världsproduktionen helt koncentrerad till Kina.
Dysprosium används till magneter och yttrium till lågenergilampor.
Dessa ämnen kommer det att råda fortsatt brist på även efter att Molycorp och Lynas fått fart på sin utvinning.

Sverige är ju jordartsmetallernas vagga. Men produktionen har upphört. Ingången till Ytterby gruva är igenmurad.

Men det finns fler intressanta orter i Sverige. Cirka 1,5 mil nordost om Gränna, hittills mest känt för sina polkagrisar, ligger Norra Kärr. Redan 1906 gjorde Statens geologiska undersökningar en beskrivning av fyndplatsen med de speciella bergarterna, som går under samlingsnamnet nefelinsyenit. En döptes till grännait, en annan till kaxtorpit efter gården Kaxtorp.

Under några år efter kriget försökte Boliden utvinna zirkonium, men utan större ekonomisk framgång. På 1970-talet gjorde man ett nytt försök med nefelinsyenit som glasråvara, men inte heller det var lyckat. Intresset för Norra Kärr somnade åter in och Boliden släppte rättigheterna. Men med de senaste årens prisutveckling har Norra Kärr åter blivit intressant. Först på plats var det kanadensiska bolaget Tasman Metals som 2009 intecknade området genom det svenska bolaget Tasmet AB, registrerat i Boden.

Strax före jul 2009 började bolaget borra för att undersöka förekomsten av sällsynta jordartsmetaller. Det blev 26 hål och det visade sig finnas höga halter av yttrium och dysprosium. I dag räknas Norra Kärr som världens fjärde största fyndighet av tunga jordartsmetaller efter Nechalacho i norra Kanada, Kvanefjeld på södra Grönland och Strange Lake, också i Kanada.

Ser man även till koncentrationen ligger Norra Kärr högst i klassen internationellt, vad gäller tunga jordartsmetaller. I Norra Kärr utgör de tunga metallerna 52 procent. Närmast kommer projekten Strange Lake med 42 procent och Kutessay II med 46 procent i Kirgizistan.

– Den fördel vi har är att vi etablerar oss i ett land med befintlig infrastruktur. Det finns el, vägar, järnväg och det är inte mer än nio mil till hamnen i Norrköping, säger Mark Saxon, vd för Tasman Metals.

Den totala tillgången i Norra Kärr bedöms vara minst 60,5 miljoner ton. Förmodligen kommer Tasman Metals endast att bryta malmen och koncentrera den i Norra Kärr, men företaget undersöker också möjligheten till vidareförädling. Eudialyten har fördelen att den löser upp sig tämligen enkelt vid rumstemperatur och tillsats av svavelsyra. Själva anrikningen och renframställningen kan göras i Estland där det redan finns en anläggning som ägs av Molycorp.

Just nu studeras genomförbarheten av projekten och förbereds för tillstånd. Arbetet med att ansöka om en så kallad bearbetningskoncession har påbörjats. En sådan ger ensamrätt till fyndigheten i 25 år. Bara underlaget för detta tillstånd tar minst ett år att ta fram då till exempel vattenprov från alla säsonger ska samlas in och analyseras. Tidigast 2016 kan Norra Kärr vara i produktion.

Om Norra Kärr ger 60 miljoner ton totalt kan man leka med tanken att 1,5 miljoner ton per år produceras.

Förutom Norra Kärr har Tasman Metals även säkrat rättigheter i andra kända nordiska fyndigheter som i Särna, Alnön (utanför Sundsvall), Biggejavri i Norge och Korsnäs och Otanmaki i Finland.

Även LKAB har möjlighet att utvinna sällsynta jordartsmetaller från sina slagghögar. Dessa innehåller höga halter av apatit ur vilket flera tunga jordartsmetaller kan utvinnas.

Hur länge nedgången som inleddes 2011 kommer att pågå är svårt att avgöra men som alltid kommer priserna att gå upp och ner i takt med att tillgången och efterfrågan ändras.

Exempel på företag att investara i som är relaterade till jordartsmetaller (rare earth metals):

avalon rare metals
molycorp inc
rare elements resources ltd
quest rare minerals
great western minerals

Investera i vatten och vattenrening

Fakta

Vatten är livsviktigt. Det globala utbudet av rent vatten minskar samtidigt som efterfrågan ökar. Och det går att investera i vatten och vattenrelaterade företag.

Ökad brist på rent vatten i kombination med snabbt växande befolkning, ofta i områden med vattenbrist, större fokus på vattensäkerhet och miljöförstöring  har ökat intresset för vatten. Enligt FN kommer hälften av jordens befolkning 2030 att leva i områden med vattenbrist. Kina, exempelvis, har 21 procent av jordens befolkning men bara 7 procent av den förnybara vattentillgången. I USA har vattenkonsumtionen trefaldigats de senaste 30 åren, trots att befolkningen bara vuxit med 50 procent. Den globala vattenmarknaden beräknas vara värd omkring  3.000 miljarder kronor.

Eftersom vatten är livsviktigt har sektorn starka defensiva drag. Men sektorn är inte helt ocyklisk. Industriell efterfrågan från bland annat kraft-, kemi-, halvledar- och livsmedelssektorn innebär att det finns en konjunkturell komponent.

Till skillnad från energisektorn där en mängd alternativ håller på att växa fram till fossila bränslen, finns det inte något substitut till vatten.
Citigroups vattenindex, som inkluderar bolag som på olika sätt är exponerade mot vattensektorn, har de senaste tio åren stigit med 126 procent, att jämföra med 24 procent för det breda USA-indexet S&P500.

Det är dock inte helt okomplicerat att investera i vatten. I mångt och mycket är det en lokal affär. I de flesta länder prissätts vatten också som en samhällstjänst snarare än som en vara vilken som helst. Och på många ställen t.ex. Dublin  är vatten gratis. Det är en orsak till att vatteninfrastrukturen i många länder är kraftigt eftersatt. Bara USA:s investeringsbehov uppskattas till 300- 1.000 miljarder dollar.

Ändå är det kanske inte bolag som sysslar med grundläggande infrastruktur, som rör, pumpar och ventiler som kommer vara mest lönsamt att investera i. Inträdesbarriärerna i den delen av industrin bedöms som låga, produkterna standardiserade och konkurrensen hård.

Citigroup som granskat vattensektorn har delat in vattensektorn i 13 delsektorer och rekomenderar investeringar i den övre delen av värdeskalan t.ex. vattentestutrustning, vattenrening, filtrering, avsaltning och återanvändning. På den här högre delen av värdeskalan är service- och produktdifferentiering och tekniskt kunnande viktigt.
Det kan vara svårt att hitta bolag som bara är inriktade enbart på vattensektorn så man kan också investera i företag som har vatten som en begränsad del av sin verksamhet.

Exempel på företag som helt eller delvis är exponerade mot vattensektorn:

•Danaher, som håller på med vattentester och –behandling.
•General Electric, som bland annat sysslar med filtrering och rening.
•Roper, som tillverkar smarta vattenmätare.
•Suex, Veolia, Hyflux, Ferrovial är några exempel på bolag som sysslar med avsaltning.
Det finns också fonder som investerar i vattensektorn.

Exempel är Pictet Global Water Fund och SAM Sustainable Water Fund.

Man bör dock inte räkna med snabba klipp utan den uthålliga efterfrågan ger en långsiktig investeringsmöjlighet genom konjunkturcyklerna.

Portföljobligation

Portföljobligation är en ny typ av strukturerade produkter som ger investeraren en kapitalskyddad placering med exponering mot marknader och tillgångsslag utanför börsen.

Dessa instrument passar utmärkt för att diversifiera och därmed minska risken i en långsiktig investeringsportfölj. De ger också möjlighet till en positiv och attraktiv avkastning oavsett börsklimat. Fördelen med dessa Portföljobligationer är att man  kan sätta samman en hel portfölj av alternativa tillgångar som alla har gemensamt att de kan ge avkastning oberoende av börsen. Investeringarna är  kapitalskyddade och ges ut av AB Svensk Exportkredit (SEK). SEK är en av världens tio största emittenter av strukturerade produkter.

Initialt kommer det att erbjuder SEK  fyra olika portföljobligationer som ger exponering mot tillväxtvalutor, jordbruksprodukter, råvaror och ett absolutavkastande index. Investerare kan själva välja fördelning i sin portfölj.